Revize elektrických spotřebičů

Proč provádět revize elektrických spotřebičů?
Dle platných zákonů (především zákoník práce-zák. 262/2006 Sb.) má provozovatel elektrických spotřebičů a nářadí v používaných ke komerční činnosti provádět pravidelné revize těchto zařízení. Zanedbáním těchto povinností se vystavuje možným postihům ze strany Státních orgánů, ale i např. krácení plnění ze strany pojišťovny v případě pojistné události.

Zde je také zakotvena povinnost provozovatele řádně poučit pracovníky, kterým jsou svěřena elektrická zařízení i elektrické spotřebiče o jejich řádném použití a povinnosti si tato zařízení zkontrolovat před každým použitím a v případě poškození sjednat nápravu. Dle mého názoru je tato povinnost provozovatelů a pracovníků často opomíjena, jinak by nebylo možno při revizích zjišťovat jako nejčastější závady mechanická poškození elektrických zařízení. Za případná mechanická poškození zařízení vzniklá po provedení revize odpovídá provozovatel, ne revizní technik.

Revize elektrických spotřebičů a nářadí mohou provádět pouze revizní technici s platným osvědčením.

Revize provádím moderními a pravidelně kalibrovanými měřícími přístroji.

Ceny revizí běžných elektrických spotřebičů  jsou smluvní, převážně v rozmezí 40,00-65,00 Kč/ks  u el. spotřebičů včetně odpojitelných přívodů nebo cca 20,00-35,00 Kč/ks, pokud by se odpojitelné přívody revidovaly a evidovaly zvlášť. Pro případ požadavků revize pouze jednotlivých elektrických spotřebičů jsem byl nucen zavést minimální částku k fakturaci 1000Kč , pro pokrytí nákladů na dopravu a administrativu spojenou s takovouto zakázkou.

Ceny elektro revizí platí především pro provozovny administrativního charakteru, u jiných provozoven mohou být upraveny s přihlédnutím na místní podmínky, způsob využití, přístupnost.

V ceně je zahrnuto komplet vše, tj. vlastní revize, zpracování revizní karty, označení revidovaných spotřebičů štítkem s identifikačním číslem a datem příští revize.

Při revizi elektronického spotřebiče je možno po domluvě provést i výměny vadných prodlužovacích přívodů, u ručního nářadí drobné opravy jako např. výměny přívodních kabelů a pod.

ČSN 33 1600 ed.2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů
Maximální lhůty mezi revizemi a kontrolami elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2 (v měsících)

Maximální lhůty mezi revizemi a kontrolami elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2 (v měsících)

Skupina použití

Spotřebiče držené v ruce

třída ochrany  I/třída II

spotřebiče přenosné spotřebiče nepřenosné a připevněné
A před každým vydáním uživateli před každým vydáním uživateli
B 3/6 6 podle ČSN 33 1500
C 6/12 24 podle ČSN 33 1500
D 12 24 podle ČSN 33 1500
E 12 24 podle ČSN 33 1500

Skupina A spotřebiče pronajímané
Skupina B spotřebiče používané ve venkovním prostředí ( stavby, parky)
skupina C spotřebiče používané pří řemeslné výrobě ve vnitř. prostorách
skupina D spotřebiče používané ve veřejně příst. prostorách (školy, hotely…)
skupina E spotřebiče používané při administrativní činnosti

Kontroly elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

Kromě revizí elektrických spotřebičů jsou provozovatelé povinni zajistit také jejich kontroly, ty jsou zaměřeny především na mechanická poškození krytu a pohyblivého přívodu. Jejich provádění se doporučuje před každým použitím a je obvykle prováděno pracovníkem, kterému je zařízení svěřeno s tím, že by měl být v tomto ohledu prokazatelně zaškolen při školení BOZP.