Revize

Revize elektro zařízení je především ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti, skládá se z prohlídky, měření a zkoušení příslušného elektrického zařízení a vypracování revizní zprávy. Dokumentace je sice k provedení revize potřebná, ale bez návštěvy revizního technika se provedení revize neobejde. Součástí revize elektro a revize elektrických spotřebičů je i právní odpovědnost za ni, kdy na sebe revizní technik bere odpovědnost za případné škody či úrazy způsobené revidovaným zařízením a případné dokazování, zda se dotyčná závada vyskytovala již v době revize a jestli mohla být při revizi odhalena.

Zde chci upozornit na ne úplně dobře fungující povinnost odpovědných osob, kterým jsou svěřena elektrická zařízení ať se jedná o elektrické spotřebiče nebo elektroinstalace, tato zařízení průběžně kontrolovat a odstraňovat viditelné nedostatky. Při revizích jsou velice často odhalovány závady viditelné, které měly být odstraněny hned po jejich vzniknutí.

Výchozí a pravidelné revize elektro

Dle platných zákonů (např. Vyhl. 48/82 Sb.) musí být elektronické zařízení před uvedením do provozu a po celou dobu jeho životnosti pravidelně podrobováno revizím údržbě a opravám.

Osobně doporučuji provádět výchozí revize elektro techniky a pravidelné revize provátět v předepsaných termínech. Každé elektrické zařízení s přibývajícími roky stárne a pravidelné revize jsou jedním ze způsobů prevence před úrazy a požáry zaviněnými závadami na elektroinstalaci a pokud se řádně provádí i údržba tak i před závažnými poruchami, což se pak pozitivně projevuje na životnosti i spolehlivosti elektrického zařízení.

Zanedbáním těchto povinností se majitel nebo odpovědná osoba vystavuje možným postihům ze strany Státních orgánů ale i např. krácení plnění ze strany pojišťovny v případě pojistné události.

Obsah revize elektrických zařízení

Revize elektro zařízení provádím převážně včetně drobných oprav jako je dotažení spojů, vyčištění rozváděčů , upevnění uvolněných zásuvek a jejich dotažení, doplnění chybějících víček na krabicích … tak, aby po nás zůstala již hotová práce a nemuseli jste shánět elektrikáře k odstranění běžných závad. Náročnější záležitosti jsem zvyklý řešit po domluvě.

K revizím používám moderní a pravidelně kalibrované měřící přístroje.

Lhůty pravidelných revizí Elektroinstalace dle ČSN 33 1500

Podle druhu prostředí (ČSN 33 0300)

Revizní lhůty
v rocích

normální, základní (většina kanceláří, bytů a rodinných a bytových domů)

5

studené, vlhké, horké,
prašné s prachem nehořlavým

3

mokré, s extrémní korozní agresivitou

1

se zvýšenou korozní agresivitou,
prašné s prachem nehořlavým

3

s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru,
pasivní s nebezpečím výbuchu

2

venkovní, pod přístřeškem

4

 

Podle umístění el. zařízení

Revizní lhůty
v rocích

prostory určené k shromažďování více než 250 osob (sport. kult. zařízení…)

2

zděné obytné a kancelářské budovy (většina kanceláří, bytů, rodinných a bytových domů) ***

5

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely

3

se zvýšenou korozní agresivitou,
prašné s prachem nehořlavým

3

pojízdné a převozné prostředky

1

prozatímní zařízení staveniště

0,5

v objektech postavených z hořlavých hmot stupně hořlavosti C2 a C3

2

 

*** Nevztahuje se na bytové prostory a zařízení bytu. Uvedená lhůta 5 let platí pro provedení vnitřních elektrických rozvodů odpovídajícím současným požadavkům.

Pro hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích (schodištích a chodbách) a společných prostorech bytových domů, které nesplňují požadavky BD2 dle ČSN 33 2000-3 se doporučují revizní lhůty 2 roky.